Is het al beschermd?

Er zijn in Nederland objecten, gebouwen en gebieden aangewezen en beschermd als cultureel erfgoed. Check hier of in jouw omgeving cultureel erfgoed aanwezig is en/of beschermd wordt.

Werelderfgoederen
Werelderfgoed is erfgoed dat vanwege de waarde en betekenis voor de mensheid beschermd wordt. Er zijn 10 monumenten en landschappen in Nederland en overzeese gebiedsdelen, die op de werelderfgoedlijst staan.

Rijksmonumenten
Beschermde monumenten zoals vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Nederland telt ongeveer 61.000 rijksmonumenten.

Nationale Landschappen
In Nederland zijn 20 gebieden vanwege hun cultuur, natuur en geschiedenis aangewezen als Nationaal Landschap. De Nationale Landschappen worden door de provincie bestuurd.

Belvedèregebieden
In Nederland zijn 70 Belvedèregebieden aangewezen vanwege de aanwezigheid van bijzondere cultuurhistorische waarden en kwaliteiten.

Beschermde dorps- of stadsgezichten
Bij een beschermd dorps- of stadsgezicht wordt een groep van gebouwen en hun omgeving zodanig beschermd dat voor sloop een vergunning verplicht is. Zowel het rijk als een gemeente kunnen een aanwijzing doen. Het rijk is onlangs gestopt met aanwijzen van beschermde dorps- en stadsgezichten.

Provinciale monumenten
Provincies kunnen objecten en structuren van bovenlokaal aanwijzen als provinciaal monument. Enkele provincies zoals Drenthe, Noord-Holland en Gelderland hebben een provinciale monumentenlijst.

Gemeentelijke monumenten
Gemeenten kunnen een eigen monumentenlijst voeren met voor de lokale samenleving belangrijke historische gebouwen en structuren.

Mobiel Erfgoed
Het erfgoed van de mobiliteitsgeschiedenis wordt bijgeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Cultuurhistorische Waardenkaarten
Het bovengrondse ruimtelijk erfgoed kan opgenomen worden in kaarten die ter ondersteuning bij ruimtelijke ontwikkelingen worden gehanteerd.

Archeologische monumentenkaarten
De kaart is een gedigitaliseerd bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland.

Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie
Op www.kich.nl is archeologische, landschappelijke en bouwhistorische informatie te vinden.