De structuurvisie

Het rijk, de provincie en de gemeenten stellen in goed overleg afzonderlijk een structuurvisie op, waarin ze op hoofdlijnen het toekomstige ruimtelijk beleid voor het grondgebied of een bepaald deelterrein beschrijven. De structuurvisie geeft richting aan de ontwikkelingen in een bepaald gebied, waarbij verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. De ambities op het gebied van het cultureel erfgoed worden vastgelegd.
Vaak wordt naar aanleiding van een structuurvisie voor het gehele grondgebied het aanwezige culturele erfgoed geĆÆnventariseerd.
Naast een structuurvisie is er ook een verordening en een uitvoeringsprogramma. In de verordening staan de regels. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven welke instrumenten worden ingezet om de structuurvisie uit te voeren. Aan de hand hiervan kunnen financiƫle middelen vrijgemaakt worden voor cultuurhistorisch onderzoek.

Je kunt het belang van cultuurhistorie inbrengen in het voortraject van de structuurvisie door:

Waar vind je de structuurvisie?

De aankondiging dat de gemeente, provincie of het rijk aan een structuurvisie werken staat altijd op de eigen website. Ook vind je de aankondiging in huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en op www.nieuweplannen.nl. Het rijk kan ook op de site van het Centrum voor Publieksparticipatie www.centrumpp.nl een melding maken. In de aankondiging staat beschreven hoe en op welke termijn je kunt reageren.

Je kunt je ook bij de betreffende ambtenaar kenbaar maken als belanghebbende en aangeven dat je graag op de hoogte gehouden wilt worden van het beleid. Je krijgt de structuurvisie dan toegestuurd.

Een structuurvisie is bindend voor het overheidsorgaan dat hem heeft opgesteld.