Toezicht en handhaving

Toezicht houden op de gestelde regels en voorwaarden van uitgegeven vergunningen is een belangrijke taak van de gemeente. De voorwaarden van een omgevingsvergunning hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. Als de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden gebeurt, kan de ambtenaar bouwtoezicht het werk stilleggen.

Je kunt helpen bij de handhaving door te letten op:

Bij illegale situaties kan de gemeente handhavend optreden of de situatie legaliseren. Als dat niet mogelijk is, heeft de gemeente twee mogelijkheden om een overtreding terug te draaien:

Een laatste mogelijkheid om je omgeving te beschermen is het doen van een handhavingverzoek bij het College van Burgemeester en Wethouders. Als een eigenaar doelbewust een gemeentelijk of rijksmonument of een object in een beschermd stads- of dorpsgezicht verwaarloost, kun je de gemeente vragen om bestuurshandhavende maatregelen te nemen. De gemeente kan de situatie in dat geval niet (meer) gedogen.

De monumentenwet en gemeentelijke verordeningen verplichten een eigenaar niet om periodiek onderhoud te plegen. De eigenaar kan wel aangeschreven worden als het monument door het uitblijven van onderhoud in gevaar komt.

Als er sprake is van een illegale situatie kan de gemeente handhavend optreden. Mogelijk kan de illegale situatie gelegaliseerd worden. Als dat niet mogelijk is, heeft de gemeente verschillende instrumenten om een overtreding ongedaan te maken.

Twee mogelijkheden: