Zelf een handhavingsverzoek indienen

U kunt zelf een handhavingsverzoek bij het college van B&W doen. Mocht een eigenaar doelbewust een gemeentelijk of rijksmonument of een object in een beschermd stads- of dorpsgezicht aantasten of verwaarlozen dan kan u de gemeente vragen om bestuurshandhavende maatregelen(dwangsom of bestuursdwang) te nemen. De gemeente kan dan de situatie niet meer gedogen.