Bestemmingsplanprocedure

Wat in de structuurvisie van een gemeente staat wordt vertaald naar het bestemmingsplan, maar soms kan een gemeente kiezen voor het opstellen van een nota van uitgangspunten ter voorbereiding van een bestemmingsplan. Dit gebeurt vaak voor grote en ingewikkelde bestemmingsplannen waar veel belangen spelen.

De volledige bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

Voorontwerp-bestemmingsplan:

In de bestemmingsplanprocedure kun je als burger op een aantal formele momenten reageren door een zienswijze in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders en een inspraakreactie te geven.

Het concept-ontwerpbestemmingsplan wordt na goedkeuring door het college van B&W ter inzage gelegd. U kunt een zienswijze indienen en hebt soms de mogelijkheid om tijdens de behandeling van het concept-ontwerp-bestemmingsplan door de gemeenteraad in te spreken. Vaak is dan dit tijdens een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening. De raad kan ingaan op de bezwaren en de wethouder vragen wijzigingen aan te brengen. Ook kan de raad met eigen amendementen komen.

Als u een zienswijze heeft ingediend is de gemeente verplicht daarop te antwoorden in een Nota van zienswijzen die, voor besluitvorming in de gemeenteraad, aan het ontwerpbestemmingsplan wordt toegevoegd.

Goedgekeurd ontwerp-bestemmingsplan

Nadat het concept ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd, kun je voorkomen dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld door beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

In de bestemmingsplanprocedure kun je ook informeel uw opvattingen en idee├źn kenbaar maken. Het is belangrijk om in de eerste plaats goed te weten welke ruimtelijke ontwikkelingen er spelen. Om die reden is het verstandig om goede contacten te onderhouden met de wethouder of ambtenaren Ruimtelijke Ordening en Cultureel Erfgoed. Ook kun je politieke partijen actief benaderen en je mening tijdens partijbijeenkomsten verwoorden.