Afwijken van het bestemmingsplan

Er kan door het College van Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden afgegeven als een bestemmingswijziging niet in strijd is met de aanwezige (of te verwachten) cultuurhistorische waarden. De ontwikkelaar moet goed onderbouwen hoe hij rekening houdt met deze cultuurhistorische waarden. De gemeenteraad geeft een verklaring van geen bedenking af en kan bepalen of er eventueel nadere eisen of voorschriften gesteld moeten worden.

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (geen bouwwerk) of werkzaamheden kan in een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, beheersverordening, grondexploitatieplan, en rijks- of provinciaal inpassingsplan opgenomen zijn.

De omgevingsvergunning voor sloop is niet nodig als aannemelijk is dat op die plaats geen nieuw gebouw wordt geplaatst. De omgevingsvergunningseis voor het slopen van bouwwerken is direct gekoppeld aan de bescherming van de bestemming. Is de sloop in strijd met de bestemming, kan de vergunning geweigerd worden.